Pályázataink

GINOP-2.1.1-15-2015-00393 Pályázat

➤   A kedvezményezett neve: INVENTURE Kft.

➤   A projekt címe: „Vehicle Cyber Guard - Primer és szekunder kutatásieredményeken alapuló járműinformatikai biztonsági eszközök prototípusánakfejlesztés”

➤     A szerződött támogatás összege: a teljestámogatás összege: 250 176 300 (kettőszázötvenmillió-egyszázhetvenhatezer-háromszáz)Ft, ebből az INVENTURE Kft.-t megillető támogatás összege: 76 100 300 (hetvenhatmillió-egyszázezer-háromszáz)Ft

➤   A támogatás mértéke: 69.05%

➤    A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019-05-09

➤   A projekt azonosító száma:GINOP-2.1.1-15-2015-00393

A projekt tartalmának bemutatása:

Az IKT rendkívül rövid idő alatt a gazdaság egyik legjelentősebb ágazatává vált, az informatika mindennapi életre, más ágazatok fejlődésére gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen. A fenti megállapítás alól az egyre magasabb társadalmi elvárásoknak és fogyasztói nyomásnak kitett, technológia-orientált járműipar sem képez kivételt, az IKT fejlesztések a járművekben is egyre inkább teret nyernek. Az informatika az eszközök, rendszerek összekapcsolása révén a járművek üzemeltetése, a közlekedés szervezése, a személy- és áruszállítási, logisztikai feladatok hatékonyságnövelése területén is új távlatokat nyitott. A részben vagy egészben IKT technológiák által vezérelt, felügyelt, többletfunkcionalitással, új minőséggel, képességekkel felruházott járművek, az azokba integrált infokommunikációs és telematikai eszközök, a külső eszközök illesztését biztosító interfészek, a járművek és a kapcsolódó rendszerek hálózatba kötése, az ITS (intelligent transport system) infrastuktúrával való összekapcsolása azonban veszélyeket, sebezhetőségeket is hordoznak. Kutatások igazolják, hogy a modern gépjárművek nem immunisak az IT alapú (kiber) támadásokra. Ezen támadások “távoliak” (közvetlen fizikai hozzáférést nem igénylőek), vagy “lokálisak” (közvetlen fizikai hozzáférést igénylőek) egyaránt lehetnek, támadhatják a járművek infokommunikációs (infotainment), telematikai funkciókat támogató, illetve üzemkritikus (jármű)informatikai rendszereit is. Távoli (remote) támadás esetén a támadó valamilyen (többnyire vezeték nélküli) interfészen keresztül, az ECU szoftver/firmware rétegében található implementációs hibát kihasználva kompromittál egy ECU-t (elektronikus vezérlő egységet), majd erről az ECU-ról rosszindulatú CAN üzeneteket küld, melyek más ECU-k (akár a motorvezérlő egység központi egysége) működését befolyásolják. A támadást segíti a CAN adatkapcsolatok multi-master felépítése és trust modellje. Lokális támadás esetén a támadó jellemzően a jármű hibadiagnosztikai interfészén, vagy valamilyen kompromittált külső eszköz (infotainment és GPS rendszerek tekintetében akár adathordozók) igénybevételével juttat rosszindulatú kódot a jármű informatikai rendszerébe. Ugyancsak valós biztonsági kockázatoknak kitett egy, az utazó közönség számára az IKT szolgáltatások elérését biztosító jármű beágyazott adathálózata, melyen keresztül, akár távoli adatkapcsolaton keresztül, akár fizikai hozzáféréssel a már említett módon kompromittálhatóak a járműben lévő ECU-k, illetve a jármű adathálózatán keresztül támadható a kapcsolódó intelligens közlekedési (ITS) infrastruktúra. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az ITS irányából is érheti támadás a járműveket, illetve – bár ennek valószínűsége ma még csekély – a járművek informatikai rendszereit támadó kódok akár az ITS elemein keresztül is terjedhetnek.

A konzorciumi tagok együttműködésének célja primer és szekunder kutatások folytatása, majd azok eredményei alapján egy olyan, korszerű IT biztonsági megoldások alkalmazásával megvalósított rendszer kialakítása, mely a biztonsági incidensek időben történő felismerése (detektálása) révén, gyártmánytól függetlenül képes a járművekbe integrált IKT technológiák vonatkozásában felmerülő kitettségek, kockázatok bekövetkezési valószínűségének, negatív hatásainak csökkentésére, valamint a támadásokra vonatkozó adatok utólagos elemzésének támogatására.

Általános cél a gépjárművek, illetve áttételesen az ITS informatikai biztonságának növelése a támadások felismerésén (detekció) keresztül. Cél továbbá egy esetleges biztonsági incidens bekövetkezése esetén az utólagos vizsgálat/nyomozás segítése, a bizonyítás támogatása (reakció/korrekció, incident response és forensic analysis). A távoli támadások nehezen előzhetőek meg, mert minden egyes interfész védelmét meg kellene oldani, valamint az ECU-k hibamentes implementációját is ellenőrizni kellene. Tekintve, hogy az interfészek és az ECU-k szoftvere az autógyártók tulajdona, így a távoli támadások esetében a reális cél a detektálás lehet. Ennek megvalósítása érdekében a projekt keretében egy belső, CAN-re telepíthető biztonsági log-gyűjtő eszközt kívánunk kifejleszteni, mely valós időben képes támadás- (esetleg behatolás) detekciót végezni (real-time IDS /esetleg IPS/ funkció), További cél egy olyan, kiberbiztonsági szempontból megbízható átjáró (gateway - eITG) kutatása és kifejlesztése, amely szavatolja az integrált közlekedési irányítási rendszerek járműoldali kapcsolatának biztonságát. Az eITG eszköz a nagyobb elosztott hálózatba kapcsolt járművek lokális hálózatának védelmét biztosítja. A kutatási eredményeken alapuló fejlesztés során – a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzeti, valamint uniós jogi szabályozásra és joggyakorlatra tekintettel, technológiai, szervezési és jogi eszközök alkalmazásával – érvényesíteni kell a tervezésbe épített adatvédelem (privacy by design) követelményét, így ezen aspektus a teljes K+F folyamatban hangsúlyt kap. Kutatás – összefoglaló feladat A projekt keretében megvalósítani tervezett, multidiszciplínáris mérnöki tudományok (közlekedés- és járműtudományok, villamosmérnöki, informatikai tudományok) körébe sorolható alkalmazott (ipari) kutatási tevékenységek célja a járműveket, azok informatikai hálózatait, illetve a járműveken keresztül az intelligens közlekedési rendszereket veszélyeztető informatikai kitettségek, kibertámadások felismeréséhez, lehetőség szerinti elhárításához és utólagos feltárásához szükséges és arra alkalmas megoldások tudományos hátterének kidolgozása, a megoldások és eszközök prototípusa elkészítésének megalapozása. Kiinduló állapot - a technológia jelenlegi állása A projekt megalapozása céljából végzett előzménykutatások alapján megállapítható, hogy nem érhető el olyan megoldás a piacon, mely a kutatás keretében felszámolni, illetve kiküszöbölni tervezett műszaki bizonytalanságok megnyugtató, hatékony és teljes feloldására képes.

Ezen,

➤    a járművek hálózatai, elektronikus vezérlőegységei kiberfenyegetésekkel szembenivédtelenségében, nem feltárt sérülékenységeiben, a támadási formák és eszközök számosságában, az információbiztonsági kihívások asszimetrikus jellegében;

➤     az ECU-k számosságában, egyediségében és a gyártók tulajdonát képező, zártforráskódú firmwarekben;

➤    a mikrokontrollerek, ECU-k heterogenitásában, azok egyenszilárd védelme megvalósításának lehetetlenségében;

➤     az automatikus anomália detekció megvalósításában, a big data jellegű és méretű állományok kezelésében és feldolgozásában, a gépi tanulási megoldások alkalmazhatóságában;

➤     a beágyazott rendszerek illesztésében, az IDS rendszer és a biztonsági célú naplógyűjtés üzembiztonságra gyakorolt, esetleges negatív hatásainak megelőzésében, elkerülésében;

➤      különböző technológiai szinten lévő, egymással közvetlen együttműködésre korlátozottanképes információtechnológiai megoldások (a jármű CAN hálózata és az ITrendszerek) illeszkedésében, integrációjában;

rejlő műszaki bizonytalanságok, technológiai hiányok a projekt keretében felállított hipotézisek kutatás keretében történő igazolása útján feloldhatóak.

A kutatás módszertana

A kutatási séma– általános jelleggel – az alábbiak szerint épül fel:

1.    Előkészítés

➤     a kutatási cél felső szintű meghatározása

➤    a célok lebontása, konceptualizáció

2.    Tervezés

➤    kutatási terv elkészítése, indikátorok meghatározása, operacionalizáció

➤     a szükséges feltételek kialakítása

3.    Primerés szekunder kutatási fázis

➤     adatgyűjtés, műszaki mérések

➤    szintetizálás (elemzés és értékelés)

4.    Javaslatok kidolgozása

➤     a primer és szekunder kutatások során keletkezett eredményeknek megfelelő megoldásokkal szembeni követelmények és a megvalósítás feltételeinek kidolgozása

5.    Validáció

➤    a kutatási eredmények lehetőség szerinti visszamérése, visszacsatolás. Az egyes kutatási témakörök tekintetében a séma egyes elemei eltérő súllyal jelenhetnek meg.

6.    Hipotézisek

➤  járművek CAN buszán monitorozott, gyűjtött információkból detektálhatók/felderíthetők az azok ellen végrehajtott informatikai támadások;

➤     a CAN buszról gyűjtött adatok forensics típusú vizsgálatából megállapítható, hogy egy adott folyamathekkertámadás/rosszindulatú kód futtatásának következménye volt-e;

➤     kialakítható olyan IDS/IPS rendszer, mely képes a jármű CAN forgalmának figyelésére és az anomáliák, támadások valósidejű jelzésére; •

➤     létezhetnek olyan kártékony kódok, vírusok, melyek alkalmasak egy jármű infotainment, vagy vezérlő rendszerének megfertőzésére;

➤     a járművekkel szemben lokális és távoli hekkertámadások is végrehajthatóak; A kutatás folyamata

A kutatás folyamata

A kutatási összefoglaló feladat a fent megfogalmazott hipotézisek vizsgálatára, visszaigazolására, vagy megcáfolására irányul, cél a felmerülő, kizárólag a tudományos kutatás eszközkészletével feloldható műszaki bizonytalanságok kiküszöbölése. Első lépésként minden munkacsomag esetében meg kell fogalmazni az adott kutatási részterület hipotézisekbe illeszthető felső szintű céljait, ki kell jelölni a részfeladat vizsgálati körének határait, konceptualizálni kell a hipotézisek alapját képező változókat, majd a már pontosan megfogalmazott változókat mérhetővé kell tenni, az indikátorok kijelölésével operacionalizálni kell. A projekt keretében megvalósítani tervezett kutatási összefoglaló feladat az alábbi három, jól körülhatárolható, de illeszkedő részegységre, munkacsomagra osztható fel: A technika jelenlegi állásának áttekintése és értékelése (state-of-the-art and technology review) A kutatás előkészítő szakaszában a tudomány- és technológia állásának felmérése, a state-of-the-art megoldások teljes körű és mélységi feltárása, a kutatás határait kijelölő szabályozás mélységi elemzése és értékelése, a meglévő multidiszciplínáris ismeretanyag szintetzálása, hiányosságainak azonosítása történik meg, mely az adott részterületen új kutatási részirányok kijelölését, a kitűzött célok pontosítását is eredményezheti. Az irodalomkutatás eredményei beépülnek az adott kutatási területre irányadó kutatási tervbe. E körben – ahol az releváns – sor kerül a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványi háttér feltárására, a kötelezően, vagy ajánlottan alkalmazandó előírások katalógusának elkészítésére is. Az irodalomkutatás keretében fellelt kutatási eredmények körében előfordulhatnak olyan megállapítások, tézisek és eredmények, melyek visszaigazolását, vagy megcáfolását a projekt keretében végzett ipari kutatási, illetve kísérleti fejlesztési tevékenység eredménytermékei szolgáltathatják. A munkacsomag fókuszában a járműipari kommunikációs architektúrák, protokollok, adatforrások biztonsági szempontú vizsgálata, integrált adatbiztonsági és szabványvizsgálat, sérülékenységek, a releváns támadási módok számbevétele és elemzése, a járműves adatokon alapuló connected car szolgáltatások, tömegközlekedési eszközök távmenedzsmentjének biztonsági szempontú vizsgálata, a tervezésbe épített adatvédelem (privacy by design) áll. Követelményelemzés (requirement analysis) Az irodalomkutatást követően az egyes, elhatárolható, illetve részben keresztülfekvő kutatási témakörökbe illeszkedő, a fejlesztési szakaszban létrehozni tervezett eredménytermékekkel szemben támasztott követelmények elemzését célzó kutatások valósulnak meg. A vizsgálat keretében az adatgyűjtés, műszaki mérések, kvalitatív és kvantitatív technológiai kísérletek eredményeként előálló információk, a köztük fennálló kapcsolatok, folyamatok, azok egymásra hatásának feltárása, elemzése történik meg. A primer vizsgálati eredmények elsődleges validációját – a fejlesztés keretében – referencia rendszerekkel végzett mérések szolgálják. Tervezés (design) A beágyazott CAN IDS, az utólagos anomália-detekciót támogató CAN naplóadat-gyűjtő rendszer, valamint az eITG megtervezése. A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett prototípusok működését vezérlő logikák, algoritmusok kidolgozásához a járművek releváns szenzorainak, azok különböző működési és környezeti körülmények, változók (nyugalmi állapotban, illetve támadások) esetén mutatott viselkedési mintázatainak, a mintázatokat jellemző paramétereknek, a paraméterek rögzíthetőségének és az adatfelvétel (folyamatos, vagy a szükség szerinti, időszakos mintavételezésen alapuló) gyakoriságának meghatározása műszeres méréseket, üzemi teszteket és technológiai kísérleteket egyaránt igényel. Ugyancsak vizsgálandó, mely adatforrások esetében elengedhetetlen eredeti és mely adatkörök tekintetében elegendő származtatott értékek rögzítése. A rögzítendő paramétereknek objektív jellemzőkön, illetve ahol lehetséges az ezen jellemzőkből származtatott abszolút értékeken kell alapulniuk. A paraméterek szükséges és elégséges körének meghatározását iteratív, referencia rendszerekkel támogatott és visszaellenőrzött mérésekkel kell végrehajtani. A mért és számított értékeket egységes, absztrakt modellekké kell alakítani, hogy azok utólagosan elemezhetőek, értékelhetőek, szükség szerint historikus adatbázisba rendezhetőek, legyenek. A modelleknek transzparensnek, reprezentatív mintán validáltnak kell lennie.

Fejlesztés– összefoglaló feladat

A projekt keretében megvalósítani tervezett, az ipari kutatás eredményein alapuló kísérleti fejlesztés célja a járműinformatikai rendszerek biztonsági kitettségeit csökkentő, a prevenció, detekció és reakció lehetőségét biztosító eszközök és algoritmusok prototípusainak kifejlesztése. A projekt keretében megvalósítani tervezett kísérleti fejlesztési összefoglaló feladat az alábbi két, jól körülhatárolható, de illeszkedő részegységre, munkacsomagra osztható fel:

1. Prototípus fejlesztés (prototype development)

Az IDS, a lokális naplógyűjtő és adattároló egység, valamint az eITG prototípusának megvalósítása.

2. Tesztelés és értékelés (testing and evaluation)

A kutatási hipotézisek a kapcsolódó, egymásra épülő munkacsomagok megvalósítása során, a kísérleti fejlesztés szakaszában kísérletekkel, mérésekkel kerülnek igazolásra, módosításra, vagy megcáfolásra. A primer vizsgálati, mérési eredmények elsődleges validálása érdekében a kísérleti rendszerekkel párhuzamosan referencia rendszerek alkalmazására is sor kerül. A projekt megvalósítási helyszíneinek kijelölését a telephelyeken kialakított kutatás-fejlesztési infrastuktúra rendelkezésre állása, a szükséges mérések, kísérletek, illetve validációs fázisban megvalósított tesztek, a projekt megvalósításban érintett megyék S3 stratégiai célkitűzéseihez való illeszkedés, a K+F tevékenység megye technológiai fejlődésében, felzárkóztatásában potenciálisan elérhető eredményei valamint a potenciális végfelhasználók megyei jelenléte , mely utóbbi körülménynek köszönhetően már a kutatás-fejlesztés korai szakaszában lehetőség nyílik a célok megismertetésére, elfogadtatására, a felhasználói igények, elvárások fejlesztési folyamatba történő visszacsatolására, az eredmények hasznosíthatóságának visszamérésére.

VEKOP-1.3.1-16-2017-00083 Pályázat

➤ Kedvezményezett neve: INVENTURE Kft.

➤ A projekt címe: „Nemzetközi piac bővítés az Invenutre Kft-nél

➤ A szerződött projekt összege: 17 988 000 (tizenhétmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer) Ft

➤ A szerződött támogatás összege: 8 994 000 (nyolcmillió-kilencszázkilencvennégyezet) Ft

➤ A támogatás mértéke: 50%

➤ A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.04.30.

➤ A projekt azonosító száma: VEKOP-1.3.1-16-2017-00083

A projekt tartalmának bemutatása:

A kizárólag magyar tulajdonban álló társaság elsősorban kis sorozatú professzionális autóelektronikai mérőműszerek és vezérlőegységek önálló kifejlesztésére és gyártására szakosodott, amely során a megrendelők részére folyamatos innováció és K+F tevékenység alkalmazásával testre szabott megoldásokat nyújt. A éves árbevételének közel 2/3-a származik exportból, egészen pontosan 65,43%-a 2015-ben 122 191 000 Ft. Az Inventure Autóelektronika termékei forgalmazó partnereken keresztül a világ 56 országában. Megrendelői között hatóságok (rendőrség, közlekedési felügyeletek) mellett tömegközlekedési és fuvarozó vállalatok, autógyárak szerepelnek, ugyanakkor megtalálható közöttük számos egyetem, illetve kutató-fejlesztő intézet is. Kiterjedt viszont eladói hálózattal rendelkezünk, amelynek köszönhetően jutnak el a világ számos pontjára a termékeink. Ezen kívül direkt értékesítés és kialakult személyes kapcsolat okán lévén a legnagyobb partnerekkel technológia fejlesztési kapcsolatot építettünk ki.

Az Inventure Autóelektronikai Kutató és Fejlesztő Kft. 1997-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a magyar és a nemzetközi autóelektronikai piacon olyan hiánypótló termékekkel jelenjen meg, amelyek magas műszaki színvonalon speciális fogyasztói igényeket elégítenek ki. Tevékenysége három fő iránya a saját termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása, a külső megbízáson alapuló fejlesztési szolgáltatás és az alkalmazott kutatás, melyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel szorosan együttműködve végez. Vállalkozásunk megalakulása óta 0 főről 2014-re 11 főre emelte a létszámát, amely 90%-ban egyetemi MSC végzettséggel rendelkező mérnök, fejlesztő szakember. Árbevételünk 0 Ft-ról folyamatos növekedéssel elérte a 186 millió Ft összeget. Székhelyünk az évek alatt 2 alkalommal változott a kezdeti 1117 Budapest, Erőmű u.6.fsz.11. címről költöztünk egy kitérővel a jelenlegi 1124 Budapest, Fürj utca 2. címünkre. Telephellyel rendelkezünk az összeszerelési munkák miatt 1118 Budapest, Mányoki Ádám út 14. 1. em. 5. mellett Salgótarjánban, Zalaegerszegen és Dunaújvárosban is.

Az évek során szerzett szakmai tudás és tapasztalat 4 fő kompetencia területre koncentrálódott, melyek a flottamenedzsment rendszerek, a CAN busz technológia, az autóipari méréstechnika és a fékrendszerek minősítése. Az alábbi termékek piacra vitelét valósította meg a vállalkozás, az elmúlt 20 évben és ezekből folyamatosan növekvő bevételt realizál.

➤ XL Meter™ Pro Alpha lassulásmérő műszer 2003

➤ A VDSU™ járműdinamikai szenzoregység

➤ Az FMS-CDR™ flottamenedzsment rendszer 2004

➤ Az AD2CAN™ CAN buszos A/D átalakító rendszer 2005

➤ A 3. generációs XL Meter™, a Pro Gamma lassulásmérő műszer

➤ Az IO4CAN™ sebességszenzor, analóg tachográf, illetve GPS jelfeldolgozó egység 2006

➤ A WeCAN™ CAN adatbusz elemző termékcsalád 2007

➤ Az WeCAN™ Display tengelyterhelés kijelző eszköz 2008

➤ A WeCAN™ Gateway eszköz • A GPS2CAN™ jelátalakító 2009

➤ A WeCAN™ 3.0 rendszer 2010-2011

➤ Az FMS Gateway termékcsalád

➤ A CL-CAN érintkezésmentes CAN adatbusz érzékelő

A vállalkozás fejlődési lehetőségei kiaknázhatatlanok. A meglévő termékek további fejlesztése és további ötlet szinten meglévő megoldások elkészítése kiemelt fontosságú célja a vállalkozásnak.

Jelen projekt is egy olyan ötlet megvalósítása, amely hosszú idő óta megrendelői szinten jelen lévő problémára ad megoldást. A középtávú célunk, az ilyen ötletek, megoldások elkészítése és azok piacra vitele a piaci igények kielégítése és a vevői elégedettség növelése a piaci pozíciónk erősítése, árbevételünk növelése. A éves árbevételének közel 2/3-a származik exportból, egészen pontosan 65,43%-a 2015-ben, míg 2014-ben 74,5%-a származott exportból. 2014-ben 153 559 000 Ft árbevételből 114 406 000 Ft származott exportból, míg 2015-ben 186 749 000 Ft-ból 122 191 000 Ft export bevétel volt. Export árbevételünk teljes egészében a 2651'08 Mérőműszergyártás tevékenységünkből származik, hiszen a kész terméket adjuk el minden esetben. Ez megfelel a hivatkozott „Ágazati fókusz” c. mellékletben felsorolt tevékenységeknek. A fejlesztéseink eredményeképpen magasabb feldolgozottságú termék áll elő, mivel minden egyes termékünket saját know-how, saját fejlesztői és mérnök munka révén állítjuk elő. Minden piacra vitt termékünkhöz a saját tudásunkat használjuk, ezzel hozzáadott értéket teremtve minden egyes termékünknek. Export növekedési potenciállal bíró vállalkozás az Inventure Kft, hiszen az utóbbi 5 évben folyamatosan 10-30% mértékkel nő az árbevételünk és annak általánosan 60-80% mértéke export árbevétel. Tehát exponenciálisan nő az árbevételünk, amellyel együtt az export árbevételünk nominális értéke is.

Vállalkozásunk egyik legfontosabb piaca Nagy-Britannia, ott pedig az angol piac kulcs fontosságú. Ha az angol piacon sikerül eredményeket elérni, akkor Wales és Skócia is könnyen megközelíthetővé válik. Ezért szükséges jelen projekt megvalósítása, amellyel bővíthetjük az angol piaci jelenlétünket, vevőket szerezhetünk. Azt várjuk, hogy jelen projekttel befektetett 18 millió Ft, árbevételként többszörösen megtérül a következő években, hiszen több vevőt tudunk elérni, egy biztos értékesítési csatornát tudunk kialakítani Angliában, amely révén bekerülhetőnk skót és walesi vevőkhöz is.

Árubemutató tervezett helyszínei és dátumai:

➤ I. saját rendezvény – Inventure Open day 2017. október 31. Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead HP2 4UL; http://www.breakspearpark.com/

➤ II. saját rendezvény - Inventure Open day 2018. február 6. Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead HP2 4UL; http://www.breakspearpark.com/

Kiállítás tervezett helyszíne:

➤ Kiállítás tervezett helyszíne:

➤ The Commercial Vehicle Show (2018.04.24 – 2018.04.26.) Birmingham National Exhibition Centre - NEC North Ave, Birmingham B40 1NT, Egyesült Királyság o The Commercial Vehicle Show (2018.04.24 – 2018.04.26.) | 3 nap

Jelen projekt tartalma részletesen a csatolt árajánlatban kerül bemutatásra jelen bemutatási lehetőség karakter korlátja miatt.

1. Külföldi árubemutatók szervezése Anglia piacára

➤ terembérlet díja

➤ dekorációs költségek

➤ technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.)

2. Külföldi kiállításon való részvétel

The Commercial Vehicle Show (2018.04.24 – 2018.04.26.) Birmingham National Exhibition Centre - NEC North Ave, Birmingham B40 1NT, Egyesült Királyság

➤ beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja

➤ kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek

➤ kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége

➤ területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

3. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

➤ Marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, tervezése

➤ 1 db. céges bemutató videó 2 nyelven (angolul, angol felirattal) 2 percben Imagefilm vagy animáció formájában o 2 db. termékhez kapcsolódó videó (egy beszerelési videó és egy termékvideó) 2 nyelven (angolul magyar felirattal és magyarul angol felirattal) 2 percben Imagefilm vagy animáció formájában összesen

➤ 1 db. rollup felfelé húzató teleszkópos oszloppal rendelkező, rögzíthető, talpas, céges megjelenést elősegítő reklámeszköz flyer tervezése o Meghatározott mennyiségű, méretű és terjedelmű flyer tervezése

➤ Reklámkampány szervezése, elkészítése

4. Online megjelenés támogatása

Idegen nyelvű honlap http://www.fms-gateway.com kialakítása az alábbi részletezés szerint:

➤ A bevezetendő termék saját weboldalának webgrafikája és az oldal design elkészítése az elsődleges feladat.

➤ A honlap motorja, ami a lapokat és az oldal minden funkcióját kezeli, valamint az oldal működését irányító háttér adminisztrációs felület, amellyel saját gépünkről, alap szövegszerkesztői tudással is képesek vagyunk a honlapunkat szerkeszteni.

➤ A modulok azon részei a honlapnak, amik funkciókat látnak el. Alapvetően 6 modullal kalkulálunk.

➤ Elkészül a termék új oldala, új szövege és tartalma 2 nyelven (angol, német).

➤ Elkészül a különböző keresőmotorokkal való optimalizálás, hogy az oldalt minél nagyobb számban látogassák az érintett célpiacokon.

➤ Az oldal elkészültét követően az oldal szerkesztésének kezelése lesz megtanítva, egy betanítás során.

5. Tanácsadás igénybevétele

Munkafolyamatok

➤ Rövid távú és hosszú távú vállalati célok, szolgáltatások ország specifikus újrapozícionálása

➤ Vállalati tervezési módszerek a megcélzott külpiacokon

➤ Partnerek, stratégiai együttműködési célok a megcélzott külpiacokon

➤ Árképzés kialakításának módja a megcélzott külpiacokon

➤ Értékesítés stratégia megalkotása a megcélzott külpiacokon

➤ Termék- és szolgáltatás fejlesztés, garancia a megcélzott külpiacokon

6. Piackutatás

Munkafolyamatok

➤ Célcsoport, vevőelemzés (Anglia)

➤ Célcsoport bemutatása, új célcsoportok felkutatása (Anglia)

➤ Versenytársak bemutatása (Anglia)

➤ Technológiai SWOT analízis (Anglia)

➤ Termékpiramis, termékkínálat, termék SWOT analízis (Anglia)

➤ Megjelenések (Anglia)

Export árbevételünk teljes egészében a 2651'08 Mérőműszergyártás tevékenységünkből származik, hiszen a kész terméket adjuk el minden esetben. Ez megfelel a hivatkozott „Ágazati fókusz” c. mellékletben felsorolt tevékenységeknek. Ennek megfelelően az angol piac bővítése is ezen tevékenység előmozdítását és bővítését hivatott elősegíteni, tehát jelen projektünk a 2651'08 Mérőműszergyártás tevékenységünkhöz tartozik.